05/09/2017

An Giang: Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2035

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2046/BXD-QHKT phúc đáp UBND tỉnh An Giang về việc bổ sung đồ án Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2035.


Thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 768/BXD-QHKT ngày 11/4/2017 góp ý Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. Đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản trên.

Quy mô dân số dự báo trong khu vực lập quy hoạch (năm 2030) là 98.000 người, không vượt quá quy mô dân số đô thị loại III. Do đó đề nghị UBND tỉnh An Giang tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Việc mở rộng phạm vi ranh giới lập quy hoạch thêm 1 xã không làm thay đổi các định hướng tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu được đề xuất tại Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh An Giang. Do đó đồ án cần xem xét giai đoạn thực hiện và phát triển đô thị đồng bộ để đảm bảo sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả.

Đoan Trang/BXD