27/07/2015

6 tháng: Xi măng Yên Bình đạt doanh thu 278 tỷ đồng

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2015, nhờ thực hiện nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động mở rộng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nên Công ty CP Xi măng Yên Bình đã đạt được doanh thu 278 tỷ đồng.

[25/09/2009 10:17:09 AM]  Tính d?n cu?i tháng 9/2009, t?ng du n? cho vay h? tr? lãi su?t (HTLS) c?a các ngân hàng trên d?a bàn t?nh Yên Bái d?t 1.474,546 tri?u d?ng v?i hon 9.600 khách hàng du?c vay. Nh? v?n vay HTLS các doanh nghi?p trên d?a bàn dã duy trì ?n d?nh và m? r?ng s?n xu?t, kinh doanh, t?o vi?c làm cho ngu?i lao d?ng. Trong ?nh: Công ty c? ph?n xi mang Yên Bình ?n d?nh s?n xu?t nh? v?n vay HTLS. ?nh: Tr?n Vi?t - TTXVN.

Trong năm 2015, Xi măng Yên Bình đặt mục tiêu đạt doanh thu trên 724 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2015 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xong Công ty CP Xi măng Yên Bình đã tự chủ động tìm kiếm khách hàng, khai thác các thị trường tiêu thụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty CP Xi măng Yên Bình đã sản xuất được trên 400.000 tấn xi măng phục vụ cho các công trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái và các khu vực lân cận Tây Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu… Bên cạnh đó, Công ty cũng đã cho ra đời trên 480.000 tấn clinker phục vụ cho thị trường xuất khẩu.

Tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Xi măng Yên Bình trong nửa đầu năm 2015 ước đạt 308.000 tấn, đạt 40% kế hoạch đề ra của năm, doanh thu của Công ty đạt trên 278 tỷ đồng. Theo đó, Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 16 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho 410 người công nhân lao động, với mức lương trung bình từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2015, Công ty CP Xi măng Yên Bình đang nỗ lực tập trung các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thay thế phục vụ cho sản xuất, tiếp tục phối kết hợp với các đơn vị bao tiêu sản phẩm tăng cường khả năng tiêu thụ, đồng thời tích cực khai thác, phát triển các thị trường tiêu thụ mới, phấn đấu đạt doanh thu trên 724 tỷ đồng trong năm 2015, nộp ngân sách Nhà nước trên 30 tỷ đồng, đạt lợi nhuận sau thuế trên 21 tỷ đồng.

Theo xi măng Việt Nam