17/08/2016

Vĩnh Phúc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định về việc Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030.


Sơ đồ phân khu theo Quy hoạch chung đô thị tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, các chỉ tiêu về phát triển đô thị Vĩnh Phúc được xây dựng theo từng giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 2016-2020, đầu tư xây dựng đô thị Vĩnh Phúc gồm 16 đô thị đạt khoảng 70% so với các chỉ tiêu của đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Trong đó, thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại I thuộc tỉnh; thị xã Phúc Yên là đô thị loại II và trở thành thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh; Bình Xuyên đạt tiêu chuẩn là đô thị loại IV; 06 thị trấn hiện có, gồm: Hợp Hòa, Yên Lạc, Thổ Tang, Hương Canh, Gia Khánh và Thanh Lãng là đô thị loại V và 08 thị trấn: Hợp Châu, Tam Hồng, Tân Tiến, Hợp Thịnh, Kim Long, Quất Lưu, Bá Hiến và Đạo Đức thành lập mới.


Một góc TP Vĩnh Yên.

Giai đoạn 2021-2025, xây dựng đô thị Vĩnh Phúc gồm 10 đô thị đạt khoảng 75% so với các chỉ tiêu của đô thị loại I thuộc tỉnh. Trong đó: Thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại I, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đối với các tiêu chí còn thiếu); Thành Phố Phúc Yên là đô thị loại II; Bình Xuyên là đô thị loại IV phấn đấu thành lập thị xã Bình Xuyên; đô thị Vĩnh Tường (trong đó có Thổ Tang, Tân Tiến) là đô thị loại IV; đô thị Hợp Châu là đô thị loại IV; đô thị Tam Hồng là đô thị loại IV; 04 thị trấn hiện có gồm: Hợp Hòa, Yên Lạc, Hợp Thịnh và Kim Long là đô thị loại V.

Giai đoạn 2026-2030, xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đạt khoảng 80% so với các chỉ tiêu của đô thị loại I thuộc tỉnh, làm cơ sở để thành lập đô thị Vĩnh Phúc. Xây dựng đô thị Vĩnh Phúc thành Thành phố Vĩnh Phúc trên cơ sở thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, thị xã mới Bình Xuyên và các xã còn lại thuộc các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đã được duyệt, làm tiền đề xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Để Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 được triển khai hiệu quả, vấn đề đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất, hạ tầng xã hội cho các khu vực phát triển đô thị được thực hiện theo lộ trình. Từ đó, cơ bản hoàn thành việc xây dựng hệ thống hạ tầng khung kỹ thuật, sản xuất, xã hội cho đô thị Vĩnh Phúc. Trước tiên thực hiện nâng cấp các đô thị và tập trung đầu tư các khu vực phát triển đô thị tại các đô thị hạt nhân: thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và Bình Xuyên.

Văn Nhất/Báo Xây dựng