09/05/2023

Uỷ ban nhân dân cấp huyện được uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể

(KTVN) – Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.

Nghị quyết nêu rõ: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ:

Ảnh minh họa (Nguồn: ST)

Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất với các thành viên gồm Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Nghị quyết cũng yêu cầu UBND các tỉnh phải bảo đảm các điều kiện cần thiết như tài chính, nhân lực để UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền và chịu trách nhiệm về kết quả.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (6/5/2023) và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Tuyết Ngân