29/05/2023

UBND cấp huyện được ủy quyền xác định giá đất tại Nam Định

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Giá đất của các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ do UBND cấp huyện tổ chức xác định, chịu trách nhiệm từ ngày 01/6/2023 đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố sẽ quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND cấp huyện được ủy quyền xác định giá đất

Ngoài ra, xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng sẽ được thành lập, bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất;

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng gồm tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nội dung công việc trên theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện việc định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan chức năng có liên quan và trước UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối với nội dung công việc được ủy quyền.

Sau khi xác định được giá đất, phải gửi Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm, kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh để phối hợp kiểm tra, theo dõi.

Sở Tài chính bố trí kinh phí để UBND cấp huyện tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể theo ủy quyền và hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn ủy quyền. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Tuyết Ngân