29/07/2020

Triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương tập trung thực hiện năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hệ thống quy hoạch quốc gia; hội đồng quy hoạch quốc gia tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, các vấn đề có ý kiến khác nhau trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch để bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch theo quy định; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và chế độ báo cáo trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bảo đảm vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước phục vụ hoạt động quy hoạch; nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy hoạch.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chỉ đạo của Hội đồng quy hoạch quốc gia, bảo đảm phù hợp nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp các cơ quan liên quan, xây dựng hướng dẫn về cách thức, mức độ tích hợp nội dung các quy hoạch ngành, lĩnh vực vào quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, hoàn thành trong quý IV-2020.

PV/Báo Nhân dân