03/11/2017

TP HCM: Phát triển và quản lý nhà ở xã hội

 Bộ Xây dựng vừa nhận được Văn bản số 6137/UBND-ĐT của UBND TP.HCM về quy trình thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội (NƠXH) bằng hình thức nộp tiền đối với các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha để áp dụng chung và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn này để phát triển quỹ NƠXH trên địa bàn thành phố.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2513/BXD-QLN phúc đáp UBND TP HCM với nội dung như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH thì chủ đầu tư tại dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha được lựa chọn một trong ba hình thức để thực hiện nghĩa vụ về NƠXH. Trong đó có hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở: “Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Quỹ phát triển nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì Quỹ phát triển nhà ở này tiếp tục được hoạt động theo Điều lệ hoạt động đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cùng cấp quyết định cấp kinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ phát triển nhà ở để thực hiện cho vay phát triển NƠXH trên địa bàn”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị UBND TP HCM báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định việc phân bổ nguồn thu từ quỹ đất 20% nói trên cho quỹ phát triển nhà ở để phát triển NƠXH trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND TP HCM liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Đoan Trang/BXD