02/12/2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ngày 30/11/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức họp phiên đầu tiên kể từ thời điểm được kiện toàn từ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại 21 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban) chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh Phiên họp tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Ủy ban tham dự trực tiếp phiên họp tại điểm cầu chính. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh – Tổ phó Tổ công tác giúp việc Ủy ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tham dự phiên họp tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, phiên họp đầu tiên của Ủy ban có ý nghĩa hết sức quan trọng, khởi đầu giai đoạn mới trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chuyển đổi số, với 3 trụ cột chính – Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số đang góp phần quan trọng vào khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch có hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước cũng như góp phần vào xu thế hội nhập, nâng cao vai trò, vị thế, tiềm lực và uy tín của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hoạt động chuyển đổi số ở nước ta thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định. Các chủ trương, thể chế, chính sách về chuyển đổi số là tương đối đầy đủ. Các văn bản pháp lý cơ bản đã được ban hành. Các ứng dụng công nghệ số được xây dựng nhanh chóng để cùng cả nước tham gia phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân đã tích cực sử dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, nhất là dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, an toàn, an ninh mạng ngày càng được chú trọng; thứ hạng an toàn, an ninh mạng Việt Nam được cải thiện vượt bậc (năm 2020, Việt Nam xếp hạng thứ 25/194 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 25 bậc so với năm 2019). Xếp hạng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2016 (theo Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên Hợp quốc). Những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của các cấp Chính quyền, sự vào cuộc của toàn thể người dân, doanh nghiệp. Trong điều kiện của một quốc gia đang phát triển, kết quả này là rất đáng tự hào, đáng trân trọng.

Trên cơ sở nhận định chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển, không thể đứng ngoài cuộc, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành, các địa phương phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, có cách làm phù hợp, nhất là bám sát thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018), đồng thời tích cực thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và các lĩnh vực cần có nền tảng cơ sở dữ liệu.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số nhằm tạo ra những bước đột phá: Bộ Công an tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử và Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quý IV/2022. Văn phòng Chính phủ tập trung xây dựng, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP và Nghị định thay thế nghị định số 43/2011/NĐ-CP đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong chuyển đổi số quốc gia…

Tham dự phiên họp tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng, sau khi tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh giao Vụ Khoa học công nghệ và môi trường phối hợp với Trung tâm Thông tin nhanh chóng tổng hợp thông tin, số liệu chuẩn bị cho công tác sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số ngành Xây dựng trong giai đoạn tiếp theo, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/12/2021.

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Ủy ban), gồm 16 thành viên. Trong đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ủy ban có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh – Tổ phó Tổ công tác giúp việc Ủy ban tham dự Phiên họp tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trần Đình Hà/moc.gov.vn