14/04/2023

Thông báo tìm giấy tờ

Tôi là Trần thị Tố Như, trong thời gian tháng 3 năm 2023 tôi bị thất lạc một số giấy tờ liên quan đến căn hộ VRC Đà Nẵng, trong đó có phụ lục số 01c v/v sửa đổi, bổ sung Hợp đồng vay số VRC 17-12A; Văn bản thoả thuận số: 01/VRC- 17-12 A/2017/VBTT; Hợp đồng vay số: VRC 17-12A giữa công ty TNHN VinCom RETAIL Miền Nam và Bà Trần Thị Tố Như…

Tôi rất mong tìm lại được giấy tờ trên. Ai nhặt được, vui lòng liên lạc theo số 0904111972.

Xin cảm ơn và hậu tạ!