30/11/2021

Sớm hoàn chỉnh đề án phát triển nhà ở

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh đề án phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trình UBND TPHCM phê duyệt. 

Trong đó, khẩn trương hoàn thiện phần mềm thí điểm ứng dụng quản lý quy hoạch – tài nguyên – xây dựng khu trung tâm 930ha và đẩy mạnh hiệu quả liên thông số liệu giữa Sở Xây dựng với UBND các quận – huyện và TP Thủ Đức trong công tác cấp giấy phép xây dựng và công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật. Rà soát, đánh giá lại nguồn lực nhà, đất, tài sản liên quan, tham mưu đề xuất UBND TPHCM cơ chế xử lý đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế.

Trường hợp sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng phê duyệt phải điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị tư vấn tham mưu việc điều chỉnh theo quy định.

Về công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng về việc chuyển giao quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước từ các đơn vị công ích quận, huyện và TP Thủ Đức về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng để thống nhất đầu mối công tác quản lý vận hành, giao Văn phòng UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Quốc Hùng/Sài Gòn giải phóng