01/07/2020

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra, đánh giá công trình dân dụng nhóm B, C từ tháng 7/2020

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn do Sở quyết định đầu tư.

Mục đích của kế hoạch này là đảm bảo triển khai công tác kiểm tra đối với các dự án do Sở Xây dựng phê duyệt có thời gian thực hiện trên 12 tháng theo đúng quy định; theo dõi, kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của quá trình thực hiện dự án so với yêu cầu và mục tiêu đầu tư tại Quyết định phê duyệt dự án, đảm bảo việc đầu tư dự án đạt hiệu quả về tiến độ và chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng và tuân thủ quy định pháp luật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phát hiện kịp thời những sai sót, vướng mắc, phát sinh trong quản lý đầu tư, kiến nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ Quyết định đầu tư đã được phê duyệt cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đầu tư có hiệu quả. Đề xuất các hình thức chế tài xử lý đối với những vi phạm trong lĩnh vực đầu tư nếu có. Tổng hợp số liệu, thông tin về tình hình thực hiện các dự án đầu tư làm cơ sở báo cáo đánh giá tổng thể đầu tư, đề xuất biện pháp xây dựng, điều chỉnh chính sách đầu tư.

Thời gian kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư bắt đầu từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020. Tổng hợp thông tin, số liệu, thực hiện báo cáo tổng kết Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư và Báo cáo tổng thể đầu tư năm 2020 từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020.

Cao Cường/BXD