03/03/2023

Rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

(KTVN) – Sở Xây dựng Quảng Ngãi vừa đề nghị UBND huyện Lý Sơn kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từ trên cao (Ảnh: TL)

Trước đó, ngày 24/2/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 661/UBNDKGVX về việc dự án Trung tâm y tế Quân – Dân y kết hợp huyện Lý Sơn. Cụ thể, giao UBND huyện Lý Sơn làm việc với các cơ quan chuyên môn về nội dung kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại vị trí lô đất YTM01 để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, sau khi kiểm tra rà soát, nếu đảm bảo đáp ứng quy định, UBND huyện Lý Sơn tổ chức lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn theo đúng quy định.

Cụ thể, nội dung, thành phần hồ sơ đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cần thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 04/2022/TTBXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng; nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Xây dựng – được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11, Điều 28, Luật số 35/2018/QH14.

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh phải tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung xin điều chỉnh quy hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến theo quy định.

Tuyết Ngân