08/09/2023

Phú Yên đặt mục tiêu đến năm 2025 có 12 đô thị

(KTVN) – UBND tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 12 đô thị và đến năm 2030 khoảng 18 đô thị.

Ngày 7/9, UBND tỉnh Phú Yên dã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hiện nay. Ảnh: Báo Đầu tư

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 khoảng 12 đô thị và đến năm 2030 khoảng 18 đô thị.

Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới tại Phú Yên có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại III trở lên (thị xã Sông Cầu loại III, TP Tuy Hòa loại II). Đồng thời, hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị trực thuộc tỉnh đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

UBND tỉnh Phú Yên cũng xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu – Tuy An – Tuy Hòa – Đông Hòa, kinh tế  đô thị ven biển chiếm trên 75% tiềm lực kinh tế của tỉnh. Đây là khu vực kinh tế trọng điểm, có trình độ phát triển cao nhất tỉnh. Xây dựng 1 đô thị thông minh trung tâm cấp tỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh thuộc nhóm trung bình cao của khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; kiến trúc đô thị tiêu biểu, giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng 1 đô thị thông minh, hiện đại đạt tầm cỡ khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên, giữ vai trò là đầu mối kết nối phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và cả nước. Kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn.

TH