09/04/2020

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 479/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên trên đất liền 6.178,8 km2 và diện tích mặt biển hơn 6.000 km2 (do tỉnh quản lý) của tỉnh Quảng Ninh, với phạm vi 13 đơn vị hành chính, trong đó có bốn thành phố, hai thị xã và bảy huyện.

Các nội dung chính của quy hoạch tỉnh Quảng Ninh phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Bên cạnh đó là các phương án: phát triển các ngành quan trọng; tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội; tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng; phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên;…

UBND tỉnh Quảng Ninh căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện.

PV/Báo Nhân dân