25/04/2017

Phê duyệt “Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất VLXD đến năm 2020”

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 19/4/2017 phê duyệt “Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) đến năm 2020”.

Đây là Đề án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″.

Theo Đề án, đến năm 2020, tập trung nâng cao năng suất và chất lượng của 04 nhómvật liệu xây dựng chủ yếu: xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh và kính xây dựng, cụ thể như sau:

Đối với ngành sản xuất xi măng: Xây dựng mới 05 tiêu chuẩn, soát xét 23 tiêu chuẩn hiện có phù hợp với khu vực và thế giới; 58 nhà máy (đạt tỉ lệ 100%0 thực hiện ISO 9001:2015 hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương ứng; 46 nhà máy (đạt tỉ lệ 79%) thực hiện ISO 14001:2015 hoặc hệ thống quản lý môi trường tương ứng; 25 nhà máy (đạt tỉ lệ 43%) thực hiện đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; 100% nhà máy được cấp phép khai thác mỏ thực hiện hoàn thiện thổ phục hồi môi trường theo quy định.


Ảnh minh họa.

Đối với ngành sản xuất vật liệu ốp lát: Xây dựng mới 09 tiêu chuẩn, soát xét 19 tiêu chuẩn hiện có phù hợp với khu vực và thế giới; 83 nhà máy (đạt tỉ lệ 100%) thực hiện ISO 9001:2015 hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương ứng; 66 nhà máy (đạt tỉ lệ 79%) thực hiện ISO 14001:2015 hoặc hệ thống quản lý môi trường tương ứng; 36 nhà máy (đạt tỉ lệ 43,4%) thực hiện đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; 100% nhà máy được cấp phép khai thác mỏ thực hiện hoàn thổ phục hồi môi trường theo quy định.

Đối với ngành sản xuất sứ vệ sinh: Xây dựng mới 23 tiêu chuẩn, soát xét 05 tiêu chuẩn hiện có phù hợp với khu vực và thế giới; 27 nhà máy (đạt tỉ lệ 100%) thực hiện ISO 9001:2015 hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương ứng; 22 nhà máy (đạt tỉ lệ 81,5%) thực hiện ISO 14001:2015 hoặc hệ thống quản lý môi trường tương ứng; 12 nhà máy (đạt tỉ lệ 44,5%) thực hiện đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; 100% nhà máy được cấp phép khai thác mỏ thực hiện hoàn thổ phục hồi môi trường theo quy định.

Đối với ngành kính xây dựng: Xây dựng mới 09 tiêu chuẩn, soát xét 31 tiêu chuẩn hiện có phù hợp với khu vực và thế giới; 09 nhà máy (đạt tỉ lệ 100%) thực hiện ISO 9001:2015 hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương ứng; 07 nhà máy (đạt tỉ lệ 77,8%) thực hiện ISO 14001:2015 hoặc hệ thống quản lý môi trường tương ứng; 04 nhà máy (đạt tỉ lệ 44,5%) thực hiện đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

VLXD.org