15/06/2023

Nghệ An: Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ- UBND về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quy định cụ thể việc ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

TP Vinh, Nghệ An (Nguồn: VnExpress)

Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II trên địa bàn tỉnh; công trình cấp III, cấp IV nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp II; công trình cấp III, cấp IV nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của minh.

Cơ quan được ủy quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do minh cấp.

Đối với việc xác định thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng trong một số trường hợp đặc biệt, Quy định chỉ rõ: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại công trình và có cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án được xác định theo công trình có cấp cao nhất.

Trong quá trình thi công xây dựng có thay đổi thiết kế xây dựng làm thay đổi cấp công trình dẫn đến thay đổi về thăm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 1 Luật số 62/2020/0H14) thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng là cơ quan thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý Nhà nước về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ sáu tháng, cả năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; khi phát hiện vi phạm phải phối hợp chính quyền địa phương kịp thời xử lý theo quy định pháp luật; báo cáo định kỳ sáu tháng, cả năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu công tác cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền về Sở Xây dựng.

Các sở, ban, ngành; các đơn vị, doanh nghiệp quản lý, cung cấp, kinh doanh các dịch vụ về điện, nước và các dịch vụ khác; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp với cơ quan cấp phép xây dựng và cơ quan quản lý trật tự xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND cấp huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép xây dựng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị trực thuộc có liên quan: Tiếp nhận thông báo ngày khởi công và hồ sơ của chủ đầu tư xây dựng công trình để quản lý theo quy định; kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng đối với tất cả các công trình, dự án trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm giấy phép xây dựng được cấp trên địa bàn

UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo định kỳ sáu tháng, cả năm (trước ngày 30/5 và ngày 20/11 hàng năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền về Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định

Tuyết Ngân