16/02/2023

Nam Định tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 02/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 63/BXD-GĐ ngày 06/01/2023 của Bộ Xây dựng, Văn bản số 51/UBND-VP5 ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định, Sở Xây dựng Nam Định đã ban hành Văn bản số 208/SXD-CCGĐ về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Trong thời gian qua, việc quản lý an toàn lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, thực tế quá trình thi công xây dựng vẫn còn một số nhà thầu tổ chức thi công xây dựng chưa tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn xây dựng; đồng thời còn có sự chủ quan, thiếu tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng dẫn đến việc để xảy ra những sự cố mất an toàn trên công trường.

(Ảnh minh họa)

Để nâng cao chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, nhằm chủ động công tác phòng ngừa tai nạn lao động, ngăn ngừa những sự cố gây ra hậu quả đáng tiếc xảy ra trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định. Sở Xây dựng đề nghị các Sở, Ngành, Ban QLDA, UBND cấp huyện, các Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công xây dựng công trình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng chuyên ngành, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy trình, quy phạm, công nghệ xây dựng tiên tiến, áp dụng vật liệu mới trong thiết kế, thi công các công trình xây dựng cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công, lồng ghép kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong quá trình thi công của Chủ đầu tư theo quy định. Kiên quyết xử lý hoặc yêu cầu cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Ngoài ra, Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải thực hiện nghiêm kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chấp thuận; tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với các công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng; thực hiện xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng tại công trường. Lưu ý tăng cường công tác quản lý công trường trong giai đoạn nghỉ, dừng thi công đảm bảo tuân thủ các quy định.

Tuyết Ngân