27/07/2022

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, trước khi trình Chính Phủ. Đây là dự luật có tác động sâu rộng đến đời sống, kinh tế, xã hội trên cả nước.

Toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng như tờ trình được Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ ở địa chỉ monre.gov.vn.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều. Sửa đổi, bổ sung 153 điều. Bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. Về cơ bản, bố cục của dự thảo luật được sắp xếp như luật hiện hành, tăng thêm 2 chương (bổ sung thêm một chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 chương).

So với Luật Đất đai 2013, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 7 vấn đề mới được đưa vào như công khai, minh bạch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất; chủ yếu giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội đối với các dự án đầu tư có tính chất điểm nhấn, động lực phát triển, có yêu cầu về hạ tầng đồng bộ, về kiến trúc.

Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ có 7 vấn đề mới. Ảnh minh họa.

Quy định các tiêu chí cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và không thông qua đấu giá, đấu thầu. Trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần, cho thuê đất trả tiền hàng năm để đảm bảo dễ thực thi, dễ kiểm tra, dễ giám sát và nguồn thu ổn định. Hoàn thiện các quy định đối với quản lý đất đai có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Bên cạnh đó, phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Thiết lập các cơ chế quản lý thống nhất của Trung ương thông qua quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất đai thống nhất tập trung quản lý mọi biến động của từng thửa đất.

Có các cơ chế kiểm soát việc thực hiện thẩm quyền về phân cấp như thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu cập nhật các biến động về quản lý của địa phương về Trung ương, các cơ chế giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật ở từng cấp.

Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong thu hồi đất thông qua quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội, chỉ được thu hồi đất sau khi hoàn thành bố trí tái định cư, trừ trường hợp tái định cư tại chỗ.

Dự thảo luật cũng hướng đến việc chuyển từ phương thức quản lý nặng về hành chính sang thực hiện đồng bộ các công cụ kinh tế, quy hoạch, hành chính để quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai, quản lý dựa vào kết quả và mục tiêu cuối cùng.

Hoàn thiện các quy định về giá đất theo nguyên tắc thị trường đảm bảo công khai, minh bạch, sự giám sát của Hội đồng nhân dân. Các chính sách tài chính, ngân sách, thuế để điều tiết nguồn thu từ đất, địa tô tăng thêm không do người sử dụng đất đầu tư mang lại, giải quyết tình trạng đầu cơ, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ lấy ý kiến nhân dân trong hai tháng (từ 25/7-25/9/2022). Dự kiến đưa ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2022 và tháng 5/2023, thông qua tại kỳ họp tháng 10/2023.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong