05/08/2023

Lập Quy hoạch Khu công viên – thể dục thể thao huyện Mê Linh

(KTVN) – Ngày 31/7/2023, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3833/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu công viên – thể dục thể thao huyện Mê Linh, địa điểm tại các xã Văn Khê, Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Diện mạo huyện Mê Linh. Ảnh https://melinh.hanoi.gov.vn/

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Mê Linh là đơn vị tổ chức lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu công viên – thể dục thể thao huyện Mê Linh bằng nguồn vốn ngân sách huyện. Giao UBND huyện Mê Linh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định.

UBND Thành phố yêu cầu UBND huyện Mê Linh chủ trì phối hợp cùng Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các sở, ngành Thành phố tổ chức lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật có liên quan; trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Đồng thời, giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo…

Minh Anh