11/10/2021

Lập đoàn kiểm tra các dự án đất đã được gia hạn nhưng chưa sử dụng

UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 3388/UBND-ĐT ngày 6-10-2021 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế Hà Nội, Thanh tra thành phố, UBND các quận, huyện có liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, đã được UBND thành phố gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 nhưng hết thời gian được gia hạn mà chưa đưa đất vào sử dụng, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đối với các trường hợp để xuất không lập hồ sơ hồi sinh đất do bất khả kháng, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Đoàn kiếm tra liên ngành làm rõ lý do, nguyên nhân cụ thể theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; đồng thời, đề xuất phương pháp xử lý, giải quyết và phối hợp, xin ý kiến ​​các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất; trên cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

PV