09/03/2023

Lào Cai ban hành kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023

(KTVN) – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, việc định giá đất cụ thể phải thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc và phương pháp theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời, phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất.

Giá đất phải phù hợp với khung giá đất do Chính phủ quy định và phù hợp tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất phải có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai.

Thành phố Lào Cai (Ảnh: TL)

Tổng số dự án, công trình định giá đất cụ thể trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 536 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất. Trong đó: Xác định giá đất để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 338 công trình, dự án.

Bên cạnh đó, xác định khởi điểm đấu giá là 148 công trình, dự án, thửa đất, khu đất, bao gồm, huyện Bắc Hà: 06 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất; huyện Bảo Yên: 12 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất; huyện Bảo Thắng: 8 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất; huyện Mường Khương: 25 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất; huyện Si Ma Cai: 04 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất; huyện Văn Bàn: 13 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất; huyện Bát Xát: 11 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất; thị xã Sa Pa: 05 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất; thành phố Lào Cai: 64 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất.

Kế hoạch cũng nêu rõ: Tổng số đơn vị, tổ chức được giao đất, cho thuê đất phải xác định giá đất cụ thể dự kiến là 50 tổ chức. Các trường hợp phải thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể, gồm: 46 dự án, công trình, thửa đất thương mại dịch vụ có diện tích lớn và các trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư với quy mô lớn, phức tạp kỹ thuật và nhiều mục đích sử dụng đất.

Kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật định giá đất để lập dự – toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất. Nguồn kinh phí thuê tư vấn thực hiện xác định giá đất cụ thể được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước (theo quy định tại Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Tuyết Ngân