11/02/2023

Lạng Sơn: Tiếp tục giải phóng mặt bằng dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng

(KTVN) – Tỉnh Lạng Sơn đã giải phóng mặt bằng được 157,09 ha và còn lại diện tích 42,2 ha đang tiếp tục giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn.

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn là hơn 199ha/584 hộ gia đình, 02 cộng đồng dân cư và 01 tổ chức. Trong diện tích này có 12,7 ha để thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư.

Đến hết năm 2022, tỉnh Lạng Sơn giải phóng mặt bằng được 157,09 ha và còn lại diện tích 42,2 ha đang tiếp tục được giải phóng mặt bằng từ năm 2023.

Về điều kiện bồi thường đất, tỉnh Lạng Sơn xác định loại đất theo quy định tại Điều 11, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 3 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ. Căn cứ bồi thường theo quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đất đai 2013.

Đối với các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai thì bồi thường theo giấy tờ.

Đối với các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ thông tin trên hồ sơ địa chính; kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; phiếu ý kiến khu dân cư và các giấy tờ liên quan đến thửa đất do các hộ gia đình cung cấp để xác định loại đất bồi thường.

Phối cảnh dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn (Ảnh: Quang Tuyền)

Đối với các thửa đất có tranh chấp: Bồi thường, hỗ trợ theo quy định nhưng đều là tranh chấp; khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ căn cứ kết quả giải quyết tranh chấp thuộc về ai thì sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người đó.

Đối với các trường hợp người sử dụng đất nhưng mất không để lại di chúc: Bồi thường, hỗ trợ cho người được đại diện theo biên bản họp gia đình; biên bản làm việc có đầy đủ chữ ký của hàng thừa kế thứ nhất và xác nhận của UBND cấp xã hoặc bồi thường cho hàng thừa kế theo quy định pháp luật của người đã mất.

Về tái định cư, hiện nay, TP Lạng Sơn không có quỹ đất ở và nhà ở tái định cư để bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở, chỉ có quỹ đất tái định cư tại dự án.

Do đó, đối với trường hợp bị thu hồi đất ở, hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở mà phải di chuyển chỗ ở và không còn đất ở, nhà ở trên địa bàn xã Hoàng Đồng thì được giao đất tái định cư tại khu tái định cư của dự án.

Đối với trường hợp bị thu hồi đất ở, không phải di chuyển chỗ ở hoặc diện tích đất ở còn lại vẫn đủ để ở theo quy định của tỉnh sẽ được bồi thường bằng tiền, không được giao đất tái định cư.

Trường hợp trong hộ gia đình bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở và không còn đất ở, nhà ở trên địa bàn mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do UBND cấp tỉnh quy định.

Ngoài quy định nêu trên, theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Vị trí khu đất tái định cư thuộc dự án và giá tiền sử dụng đất tại khu tái định cư sẽ do UBND tỉnh Lạng Sơn quy định.

Ngoài ra, đối với đất nông nghiệp, tỉnh không xem xét giao đất tái định cư do không có quy định về việc giao đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có đất bị thu hồi chấp hành đầy đủ và đúng thời gian về kế hoạch thu hồi đất, kê khai các thông tin có liên quan theo hướng dẫn của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với trường hợp dự án xây dựng mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong chỉ giới xây dựng công trình, đề nghị phối hợp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án để quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến quy mô, chất lượng và tiến độ chung, tránh lãng phí do xây dựng chồng chéo.

Trường hợp dự án, công trình đã xây dựng nằm trong phạm vi chỉ giới bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng của dự án đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng công trình phối hợp với hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Lạng Sơn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng xây dựng công trình.

Đối với cá nhân, hộ gia đình có tài sản nằm trong phạm vi chỉ giới giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh yêu cầu không xây dựng thêm công trình, không trồng cây lâu năm trên diện tích đất xây dựng dự án; chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước để thực hiện dự án.

Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ liên quan cùng phối hợp với tổ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án kê khai để nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 170 Luật Đất đai, người sử dụng đất có nghĩa vụ giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.

Quang Tuyền