02/02/2023

Lâm Đồng: Yêu cầu rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt

(KTVN) – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Công văn số 612/UBND-ĐC1 chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến sự không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện công tác rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện những khu vực, nội dung không đồng bộ, chưa phù hợp và bất hợp lý giữa các quy hoạch. Qua đó, lựa chọn những nội dung phù hợp nhất làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch đã được duyệt đảm bảo tuân thủ, đúng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Phạm Anh Dũng)

Đối với những khu vực mà địa phương định hướng và dự kiến mở rộng không gian phát triển đô thị hoặc đề xuất hình thành khu đô thị mới, khu dân cư mới cần đảm bảo đúng quy định và phù hợp với quy hoạch cấp trên.

Đối với những quy hoạch xây dựng đã hết thời kỳ quy hoạch phải tiến hành lập lại quy hoạch theo đúng quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch (tổng thể hoặc cục bộ) các đồ án đã đến kỳ điều chỉnh hoặc các đồ án đã hết thời kỳ quy hoạch.

Đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác quản lý, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và toàn tỉnh.

Sắp có hướng dẫn xác định dự án kinh doanh bất động sản đối với trường hợp phân lô, tách thửa

Đối với các trường hợp phân lô, tách thửa, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản để hướng dẫn các địa phương về xác định dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Riêng đối với những khu vực chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị (đặc biệt tại khu vực nông thôn), khu vực đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã hết thời kỳ quy hoạch thì điều kiện để xem xét giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất là phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt.

Tuyết Ngân