19/07/2023

Khắc phục những tồn tại, hạn chế khi lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030

(KTVN) – UBND Thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch số 185/KH-UBND về khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp nhằm khắc phục toàn diện các tồn tại, hạn chế trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô; Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô; Tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác lập quy hoạch Thủ đô.

Thủ đô Hà Nội, Việt Nam (Nguồn: ST)

Theo đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tích cực tuyên truyền về quy hoạch tổng thể quốc gia. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành cập nhật các định hướng quy hoạch cấp cao hơn (quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia) trong quá trình lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội, bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia để tích hợp vào quy hoạch Thủ đô.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch Thủ đô, kịp thời phối hợp, hướng dẫn cơ quan lập quy hoạch cập nhật các cơ chế, chính sách tạo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, báo cáo UBND Thành phố ban hành các giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch theo quy định.

Các Sở, ban, ngành thành phố rà soát, đánh giá công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2011-2020, cập nhật đến hết năm 2022. Cung cấp số liệu phục vụ công tác lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và các đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai tích hợp vào quy hoạch Thủ Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai tích hợp vào quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Tuyết Ngân