18/10/2021

Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(KTVN) – Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với nhng nội dung chủ yếu sau.

Mục đích

Tiếp tục xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bn sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Yêu cầu

– Thực hiện các nhiệm vụ của Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, bám sát tình hình thực tế và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình mới, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

– Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ gia các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng Kế hoạch

Nội dung các nhiệm vụ cụ thể:

– Hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kiến trúc (xây dựng cơ chế chính sách, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật) đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc.

– Xây dựng đề án bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Cơ quan quản lý Nhà nước lĩnh vực kiến trúc.

– Xây dựng đề án phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc; đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc.

– Xây dựng đề án thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo phát triển bền vững.

– Xây dựng kế hoạch chương trình quảng bá, phát triển kiến trúc Việt Nam ra thế giới.

Thời gian thực hiện Kế hoạch sẽ từ năm 2021 đến năm 2030.

Nội dung đầy đủ của Kế hoạch có thể xem tại đây.

PV