15/09/2021

Hướng dẫn thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 3623/BXD-HĐXD ngày 07/9/2021 về việc hướng dẫn thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình cầu trong đô thị.

Công trình cầu đang xây dựng (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1266/SGTVT-QLCLCTGT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình cầu trong đô thị (thẩm quyền do Sở Xây dựng hay Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tùy theo quy mô, nguồn vốn, cấp và loại công trình, người quyết định đầu tư của dự án, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc của người quyết định đầu tư được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (Luật số 62/2020/QH14), Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cầu trong đô thị thì việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình là thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc của người quyết định đầu tư theo quy định tại Luật số 62/2020/QH14 và Điều 36, Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Mục IV, Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này (trong đó dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông gồm có dự án đầu tư xây dựng công trình cầu).

Trường hợp dự án hỗn hợp gồm nhiều loại công trình khác nhau hoặc dự án có nhiều công trình cùng loại với nhiều cấp khác nhau thì Quý Sở nghiên cứu thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

PV/TCKTVN