28/02/2018

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương

Sáng 26/2, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chỉ đạo, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng năm 2018, trong đó nhấn mạnh sự chuyển hướng hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng là hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước, các quy định pháp luật về xây dựng ở các địa phương và các Bộ, ngành.


Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nêu rõ, trong cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2017, ngành Xây dựng đã quán triệt, xác định vị trí và vai trò hết sức quan trọng của ngành trong năm 2018 cũng như nhiệm kỳ 5 năm 2016 – 2020. Theo đó, năm 2018 là năm bản lề cũng là năm thứ 3 triển khai nhiệm vụ, toàn ngành Xây dựng hiểu hơn ai hết sức ép về thời gian, tiến độ cho việc hoàn thành các dự định, kế hoạch của ngành trong thời điểm hết sức khó khăn về mọi mặt.

Thứ nhất, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể hiện thực hóa chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.Vì thế, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà mong muốn lãnh đạo các Cục, Vụ và các đơn vị trực thuộc của Bộ Xây dựng nhận thức được nhiệm vụ, hành động kịp thời, hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018 đạt được thành công, với 08 nội dung trọng tâm:

Thứ hai, trong hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng, từ trong năm 2017, Bộ Xây dựng đã có chủ trương rất quan trọng, chuyển mạnh theo hướng: hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện các công tác quản lý Nhà nước, các quy định pháp luật về xây dựng ở các địa phương, các Bộ, ngành.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá, trong năm 2017 đã có sự khởi động theo hướng này nhưng kết quả đạt được cũng chưa thật tốt. Đó cũng là một trong lý do làm chúng ta lúng túng khi phản ánh tình hình thực tế ở địa phương, ở cơ sở về việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước và các quy định pháp luật tại các địa phương, các Bộ, ngành.

Theo đó, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà quán triệt nhiệm vụ cho các lãnh đạo Cục, Vụ và cơ quan trực thuộc rà soát lại toàn bộ các quy định pháp luật xây dựng đã có đang được thực hiện ở địa phương, cơ sở. Trên cơ sở đó, có văn bản đôn đốc kịp thời các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nếu thực tiễn có vấn đề, gây lúng túng, trì trệ, nhiều vướng mắc.

Các đơn vị phải trực tiếp thành lập tổ, nhóm đi kiểm tra địa phương, cơ sở trong năm, với các nôi dung cụ thể về: Nội dung kiểm tra, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, sự phối hợp. Các Thứ trưởng trực tiếp kiểm soát, phê duyệt kế hoạch đi kiểm tra địa phương của đơn vị quản lý.

Thứ ba, như chủ trương của ngành Xây dựng tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2017 và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, ra thông báo kết luận, ngành Xây dựng phải đổi mới phương pháp luận, lý luận về phát triển đô thị và công tác quy hoạch. Để triển khai việc này, cần lập đề án đổi mới phương pháp lý luận về phát triển đô thị và quy hoạch. Đây là đề án được kỳ vọng rất lớn khi mà chính ngành Xây dựng cũng đã xác định, một trong những hạn chế trong công tác phát triển đô thị, công tác quy hoạch xuất phát từ những yếu kém, chưa bắt kịp thực tiễn của công tác lý luận về phương pháp phát triển đô thị, công tác quy hoạch.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả 2 Đề án rất quan trọng là Đề án Đổi mới hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và Đề án Đổi mới hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng. Hai đề án này ngành Xây dựng đã mất rất nhiều thời gian, công sức, có sự đầu tư công phu trong quá trình dự thảo, trình duyệt và hiện đã được phê duyệt, giờ phải tập trung triển khai tốt, cụ thể kế hoạch trong năm 2018.

Thứ năm, tâp trung cao độ cho công tác thể chế. Bộ trưởng đề nghị Vụ Pháp chế rà soát chương trình xây dựng thể chế 2018 cần có vấn đề gì bổ sung, điều chỉnh cho kịp thời, khẩn trương xây dựng quy định của Bộ Xây dựng trong thực hiện Luật, Nghị định của Chính phủ về Luật Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các đơn vị chủ trì xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, khẩn trương hoàn thiện các công tác tiếp theo, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ trình Chỉnh phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi đưa ra Quốc hội lấy ý kiến.

Các đơn vị chủ trì xây dựng Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Quy hoạch đô thị, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động một cách toàn diện quá trình các đạo luật này đi vào thực tiễn cuộc sống, từ đó xác định những bất cập, vướng mắc, khó khăn, những điểm cần phải sửa đổi, bổ sung, về sự tương thích, đồng bộ của các đạo luật này với với hệ thống pháp luật hiện có, về mức độ, hiệu quả giải quyết những vấn đề từ thực tiễn hiện có.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, những năm qua, kể từ khi các đạo luật này đi vào cuộc sống, ngành Xây dựng đã thực hiện rà soát bước đầu và xử lý ngay những gì quá lỗi thời, nhưng mới chỉ tập trung xử lý ở mức Nghị định trước. Theo chương trình, chủ trương của lãnh đạo ngành Xây dựng, năm 2018 lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ báo cáo với Chính phủ đưa vào chương trình xây dựng luật pháp năm 2020, nhằm sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về xây dựng một cách toàn diện, đồng thời đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư kinh doanh, Luật Quy hoạch.

Thứ sáu, tập trung cho nhiệm vụ tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Đây là nhiệm vụ phải làm khẩn trương. Chính phủ đã có Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước. Chúng ta làm việc này không chỉ để phù hợp với việc này mà còn phải đảm bảo tiến độ, chất lượng tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước.

Thứ bảy, tiếp tục kiện toàn tổ chức và cán bộ các đơn vị trực thuộc; tiếp tục thực hiện đổi mới các đơn vị sự nghiệp công.

Thứ tám, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trước hết, công tác tiếp dân phải trở thành nề nếp, công bố công khai trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng.


Toàn cảnh Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, thực hiện nghiêm tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng cũng như toàn ngành Xây dựng thực hiện bám sát chủ đề của năm 2018: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, bám sát địa phương, cơ sở, nhất là kịp thời đề xuất với lãnh đạo Bộ Xây dựng xử lý, giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để thúc đẩy phát triển.

Thanh Nga/BXD