10/11/2021

Hội thảo Phát triển đô thị thông minh 4.0

Sáng này 10/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hội thảo “Phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được tổ chức. Đây là một trong 10 Hội thảo chuyên đề thuộc khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba – Industry Summit 4.0 với chủ đề “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số” do Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ, ngành có liên quan chủ trì chuyên môn phối hợp tổ chức. 

TS Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của TS Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban KTTW, PGS.TS Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, TS Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Ông Phạm Quang Tuyến – Phó Chủ tịch Hiệp hội các đô thị Việt Nam, đại diện của các tổ chức quốc tế và trong nước cũng như chuyên gia, giới truyền thông.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Thành Phong cho biết: Trong xu thế đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng, việc phát triển đô thị thông minh được Việt Nam xác định là một hướng đi đúng đắn cho các đô thị. Định hướng phát triển đô thị thông minh là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Chính trị chính thức đưa vào Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Văn kiện Đại hội Đảng XIII về đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới cũng đặt mục tiêu hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung và từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và trên thế giới.

Phát triển đô thị thông minh cũng nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ,  ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Đến nay, trên cả nước đã có 41/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh, trong đó có đề án, kế hoạch được ban hành cho toàn tỉnh và đề án, kế hoạch ban hành cho một đô thị thuộc tỉnh.

Tuy vậy việc triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam vẫn gặp một số khó khăn chính sau đây: (1) Nhận thức về Đô thị thông minh từ nhu cầu của nhà quản lý (lãnh đạo ở địa phương), nhu cầu cung cấp sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp / chủ đầu tư hay từ nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ của người dân chưa được nâng cao; (2) Tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch ĐTTM và hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thông minh chưa được ban hành đầy đủ và đồng bộ; (3) Sự tham gia của cộng đồng, các thành phần kinh tế trong xây dựng ĐTTM còn hạn chế; (4) Việc triển khai ĐTTM còn riêng lẻ, manh mún; các ĐTTM chưa mang tính đặc thù cho mỗi đô thị; (5) Nguồn lực cho phát triển ĐTTM bao gồm cả nguồn vốn và nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế.

Bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải nhìn nhận lại nhiều vấn đề trong quá trình tồn tại và phát triển, đặc biệt trong đó có việc xem xét lại những mô hình phát triển đô thị nói chung và phát triển đô thị thông minh nói riêng. Bởi vậy, việc thảo luận, chia sẻ về chủ đề phát triển đô thị thông minh là hết sức cần thiết không chỉ đối với Việt Nam mà còn hữu ích đối với nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Hội thảo bao gồm bài trình bày của nhiều đại biểu trong nước và nước ngoài, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp về phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo tiếp tục thảo luận về những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị thông minh nói chung và trong bối cảnh CNH, HĐH trên thế giới tại Việt Nam nói riêng: xu hướng phát triển đô thị thông minh tại các quốc gia phát triển và đang phát triển có những khác biệt gì? Cách thức huy động nguồn lực cho phát triển đô thị thông minh đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển ra sao cũng như những khía cạnh khác liên quan tới Phát triển Đô thị thông minh mà các diễn giả chưa đề cập tới.

Hội thảo mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, diễn giả có những hiến kế, đề xuất về phát triển đô thị thông minh trong quá trình CNH, HĐH tại Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề nghị Tổ biên tập Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2022.

PV