16/05/2023

Hội nghị trực tuyến Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

(KTVN) – Sáng 16/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia đã tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tham dư Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Viện Kiến trúc Quốc gia có đồng chí PGS.TS Mai Thị Liên Hương, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng; các đồng chí Vũ Đình Thành, Phó Viện trưởng; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị chuyên đề 2023 với nội dung: “Đảng ủy Bộ Xây dựng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội nghị đã được nghe PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên Cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đạo đức, phong cách người đảng viên.

Trong đó nhấn mạnh, nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập, tự do, hạnh phúc; Đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng với những phẩm chất tiêu biểu là tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng cách mạng; hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; Phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người được thể hiện ở tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, mang tính nhân văn; phong cách nói đi đôi với làm; nói và viết ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu; phong cách sống thanh cao, giản dị, trong sạch; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương. Đồng thời, đồng chí cũng đã giới thiệu một số giải pháp trọng tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

PGS.TS Mai Thị Liên Hương — Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia phát biểu kết luận

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Mai Thị Liên Hương khẳng định thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa về “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đồng chí Mai Thị Liên Hương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên về những nội dung của chuyên đề, có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp thu các nội dung hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng bộ Viện Kiến trúc Quốc gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu các nội dung hội nghị.

Tuyết Ngân