26/08/2023

Hải Phòng ban hành kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội.

(KTVN) – Ngày 17/8, UBND TP. Hải Phòng đã ký ban hành kế hoạch số 209/KH-UBND về triển khai kế hoạch thực hiện 33.500 căn nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 338/QĐ-TTg (ngày 3/4/2023), Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng gần 33.500 căn nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2021-2030 với giá cả phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân, người lao động trong khu công nghiệp.

Ảnh minh họa

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện đề án nhà ở xã hội theo quyết định của Thủ tướng, triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội TP. Hải Phòng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, chủ trì tổng hợp báo cáo UBND Thành phố những khó khăn vướng mắc về lĩnh vực xây dựng nhà ở bất động sản đối với việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu đề xuất UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời chủ trì việc hướng dẫn nhà đầu tư khi tham gia thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội về lĩnh vực đầu tư, chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chính sách, báo cáo tiến độ, phối hợp sở ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Sở Tài chính phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất bố trí kế hoạch vốn trung hạn, dài hạn thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng ngoài công trình phục vụ các dự án phát triển nhà ở, tham mưu về bố trí nguồn vốn từ ngân sách đia phương thực hiện đầu tư nhà ở xã hội và hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng chính sách, thẩm định hoặc cho ý kiến về phương án về khung giá, giá cho thuê, thuê mua, bán nhà ở xã hội. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn việc thu nộp sử dụng nguồn kinh phí thu được từ quỹ đất 20% dành để phát triển nhà ở xã hội của các dự án nhà ở thương mại, hướng dẫn chủ đầu tư chính sách ưu đãi về tài chính…

UBND các quận huyện tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030, phối hợp với các sở ngành lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội của địa phương. Thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển nhà, khi quy hoạch các khu đô thị mới KCN mới, phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Các quận huyện trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết phải đảm bảo quỹ đất 20% đầu tư nhà ở xã hội trong tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp thuận tiện có quy mô lớn đầy đủ hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội, đề xuất danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu và đấu giá.

Trong đề án này, UBND TP. Hải Phòng xác định dự kiến chi phí bồi thường hỗ trợ cho các hộ thuộc phải di dời chung cư cũ thành 3 nhóm: Nhóm có bìa đỏ được bồi thường hỗ trợ khoảng hơn 600 triệu đồng; Nhóm có quyết định thanh lý được bồi thường hỗ trợ khoảng 490 triệu đồng; Nhóm thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước được hỗ trợ khoảng hơn 235 triệu đồng. Hải Phòng dự kiến hỗ trợ 1 lần bằng vốn ngân sách với kinh phí cho 5.700 căn hộ là hơn 1.773 tỷ đồng. Các hộ dân sau khi được bồi thường, hỗ trợ có thể tiếp cận mua nhà ở xã hội.

Tuyết Ngân