22/03/2022

Hà Nội xem xét xử lý dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai

HĐND thành phố Hà Nội vừa thông báo về kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố sẽ diễn ra trong tháng 4 năm 2022. Theo đó, kỳ họp xem xét, thông qua 6 nội dung quan trọng để UBND thành phố thực hiện ngay trong năm.

Lịch cụ thể kỳ họp thứ 4 được HĐND thành phố dự kiến là 8/4/2022. 6 nội dung được lên kế hoạch đưa ra xem xét, thông qua, gồm:

Nội dung thứ nhất: Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ Kế hoạch năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng trường học công lập đạt chuẩn, đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống y tế và nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, tu bổ di tích giai đoạn 2022-2025.

Nội dung thứ hai: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

HĐND thành phố Hà Nội tháng 4 sẽ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công

Nội dung thứ ba: thống nhất về nguyên tắc giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nội dung thứ tư: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND TP “thông qua quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Nội dung thứ năm: báo cáo kết quả thực hiện Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Nội dung thứ sáu: kiện toàn chức danh ủy viên UBND thành phố.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND thành phố và phân công lãnh đạo UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố trình bày báo cáo, tờ trình tại kỳ họp; có đầu mối tiếp thu các nội dung được thảo luận, thông qua tại kỳ họp.