22/02/2022

Hà Nội triển khai 5 nhóm nội dung trọng tâm về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) vừa ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác chỉ đạo năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy…

Hà Nội triển khai 5 nhóm nội dung trọng tâm về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị

Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình số 03-CTr/TU trong năm 2022 sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung chính. Theo đó, về đánh giá những kết quả đã đạt được của Chương trình số 03-CTr/TU, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 chỉ tiêu của chương trình; rà soát các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được giao tại chương trình và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 1-9-2021 của UBND thành phố, cập nhật tiến độ thực hiện, xây dựng rõ lộ trình, tiến độ thực hiện trong năm 2022.

Về xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát lại kế hoạch ban hành văn bản thuộc Chương trình số 03-CTr/TU để khẩn trương xây dựng văn bản bảo đảm chất lượng, tính khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong năm 2022; đề xuất bổ sung vào danh mục xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chương trình, kế hoạch chuyên ngành, đề án nếu cần thiết. Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án được giao trong năm 2021 chưa hoàn thành cần tập trung chỉ đạo công tác xây dựng văn bản bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong năm 2022.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu xác định các cơ chế, chính sách trọng tâm cần khẩn trương hoàn thành; các sở, ngành, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí để triển khai xây dựng, thực hiện đề án, đề tài, kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành; các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án thuộc danh mục các công trình ưu tiên đầu tư triển khai thực hiện có trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

TQ/Pháp luật và Xã hội