25/07/2023

Hà Nội thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất do Thành phố quản lý

(KTVN) – UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội.

Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp lại, xử lý đối với 100% các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố quản lý, sử dụng thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021ND-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Đồng thời, quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để dần đi vào nề nếp và được thực hiện thống nhất, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn tài chính phục vụ các nhiệm vụ chi quan trọng, thiết yếu của ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cùng với đó, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công. Khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất không được theo dõi, quản lý; sử dụng không đúng mục đích, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất được giao quản lý và tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý bảo đảm đúng hình thức, thời hạn, thủ tục.

Trường hợp chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng cần khẩn trương chỉ đạo rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành, gửi Sở Tài chính Hà Nội trước ngày 30/9/2023 để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu báo cáo Thành phố.

Trường hợp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kê khai, Sở Tài chính Hà Nội khẩn trương rà soát, kịp thời có văn bản đề nghị hoàn thiện phương án trong trường hợp chưa đủ điều kiện.

Trên cơ sở đó, đối với cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, phối hợp các cơ quan, đơn vị kiểm tra hiện trạng, hoàn thành trước ngày 20/11/2023; lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất báo cáo thành phố phê duyệt, hoàn thành trước ngày 20/12/2023.

Đối với các cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý có liên quan xem xét giải quyết cho người sử dụng; không chờ đến khi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xong mới hoàn thiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan hoàn thành việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý lại nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/12/2025.

Tuyết Ngân