05/06/2020

Hà Nội thành lập Phòng Quản lý và Giám sát các dự án quy hoạch xây dựng

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2260/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quản lý và Giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Theo đó, thành lập Phòng Quản lý và Giám sát các dự án quy hoạch xây dựng trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Quy hoạch và Kiến trúc và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý và Giám sát các dự án quy hoạch xay dựng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và nội dung công việc của BQL dự án Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc sau khi sáp nhập.

Chuyển 10 biên chế viên chức, 04 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp quản lý và sử dụng.

Sở Quy hoạch Kiến trúc: Chỉ đạo BQL dự án Quy hoạch xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan thống kê về số lượng người làm việc (biên chế) được giao, kinh phí hoạt động, tài chính, tài sản, công nợ (nếu có), trang thiết bị làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ, các quyền lợi, nghĩa vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị để bàn giao về BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: Tổ chức tiếp nhận toàn bộ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài chính (kể cả các khoản công nợ (nếu có)), tài sản, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng và các vấn đề có liên quan khác hiện do đơn vị sáp nhập đang quản lý để quản lý theo đúng quy định, đảm bảo không để xảy ra thất thoát hồ sơ, tài liệu, tài sản. Nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận tổ chức và cá nhân, hạn chế thấp nhất việc gây ra xáo trộn công việc, không làm gián đoạn tiến độ thực hiện các dự án đang chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện, đang trong quá trình thanh quyết toán để bàn giao sử dụng.

Nhận bàn giao về tài chính, tài sản, thực hiện chỉ đạo việc thanh quyết toán các dự án; Thông báo kịp thời tới các nhà tài trợ (nếu đơn vị có sử dụng vốn ODA) để chủ động trong công việc giải ngân, đảm bảo tiến độ dự án. Đồng thời, kiện toàn, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban hành Quyết định quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý và Giám sát các dự án quy hoạch xây dụng.

BQL dự án Quy hoạch xây dựng: Thống kê về số lượng người làm việc được giao, kính phí hoạt động, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ (nếu có), các quyền lợi, nghĩa vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị để bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Chuyển giao nguyên trạng trụ sở làm việc của đơn vị (nếu có) về BQL dự án đầu tư xây dụng công trình dân dụng và công nghiệp; Làm việc với Công an thành phố Hà Nội để tiến hành thủ tục thu hồi con dấu theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị được nêu trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn bàn giao, đơn vị sáp nhập được tiếp tục sử dụng con dấu theo quy định.

TQ/Pháp luật và Xã hội