12/09/2023

Hà Nội phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng”

(KTVN) – UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 về việc phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” TP Hà Nội.

Hà Nội Phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng”

Theo đó, mục tiêu của đề án là tạo ra được bộ dữ liệu thống nhất, góp phần phục vụ công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – phát triển đô thị trên địa bàn TP Hà Nội có tính thống nhất cao, nhằm sử dụng chung cho toàn thành phố, các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã cũng như các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng thời phục vụ việc quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và đầu tư xây dựng phát triển đô thị có hiệu quả.

Đây là cơ sở để hỗ trợ, bổ sung cho Đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu hợp nhất về Quản lý Quy hoạch – Kiến trúc – Xây dựng – Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Viện Quy hoạch xây dựng chủ trì.

Lộ trình thực hiện mục tiêu đề ra là năm 2022: xây dựng hệ thống chỉ tiêu và thiết kế biểu mẫu; năm 2023 đến năm 2025: thu thập thông tin, số liệu từ dữ liệu hành chính và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; cập nhật số liệu chính thức; điều tra thu thập thông tin các chỉ tiêu chưa có phục vụ đánh giá giữa kỳ và tổng kết Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 17/3/2021, và Chương trình 05-CTr/TU, ngày 17/3/2021, của Thành ủy Hà Nội.

UBND TP Hà Nội giao Cục Thống kê Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Đề án.

Minh Anh