04/04/2022

Hà Nội ban hành kế hoạch xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Nội dung trên được nhắc đến trong Kế hoạch số 98/KH-UBND vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành nhằm nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan trung ương và các tỉnh trong Vùng Thủ đô tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền bảo đảm phù hợp tình hình phát triển của Thủ đô.

Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Đồng thời, thành phố rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến Thủ đô, trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về Thủ đô; Bảo đảm xác định nội dung công việc, phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)…

Bảo Châu/Người làm báo