13/04/2023

Giáo trình Văn hóa và Kiến trúc đạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15

(KTVN) – Cuốn sách Giáo trình Văn hóa và Kiến trúc do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xuất bản, PGS.TS.KTS Nguyễn Đình Thi, TS.KTS Nguyễn Tất Thắng chủ biên và biên soạn vừa đạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15.

Mới đây, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã công bố Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15 (2022-2023) với 5 giải Vàng, 18 giải Bạc, 34 giải Đồng và 1 giải thưởng cho tác phẩm được cộng đồng yêu thích và bình chọn nhiều nhất.

Trong số các giải thưởng trên, ở hạng mục Nghiên cứu – Lý luận – Phê bình kiến trúc, tác phẩm Giáo trình Văn hóa và Kiến trúc của PGS.TS.KTS Nguyễn Đình Thi, TS.KTS Nguyễn Tất Thắng đã đạt giải Đồng tại cuộc thi. Đây cũng là kết quả phối hợp, hợp tác giữa nghiên cứu với đào tạo của Viện Kiến trúc Quốc gia và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Giáo trình Văn hóa và Kiến trúc đạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15 (2022-2023)

Cuốn giáo trình này cung cấp cho học viên, sinh viên những hiểu biết và nắm được kiến thức cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và kiến trúc, sự ra đời và quá trình phát triển của văn hóa và kiến trúc, các giá trị của văn hóa mang lại đối với kiến trúc và ngược lại. Giáo trình Văn hóa và Kiến trúc được bố cục gồm 4 chương.

Chương 1: Mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc: Giới thiệu khái niệm chung về văn hóa và kiến trúc, sơ lược quá trình hình thành văn hóa và kiến trúc, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc.

Chương 2: Văn hóa và kiến trúc thế giới: Lược khảo về văn hóa tổ chức xã hội, văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần từ thời kỳ xã hội nguyên thủy đến xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay của xã hội loài người, phân tích đến sự ảnh hưởng giữa văn hóa và kiến trúc trong tiến trình lịch sử phát triển tại một số nước phương Tây và phương Đông.

Chương 3: Văn hóa và kiến trúc Việt Nam: Giới thiệu về văn hóa tổ chức xã hội, văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, sự ảnh hưởng giữa văn hóa và kiến trúc trong tiến trình lịch sử phát triển xã hội Việt Nam.

Chương 4: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua kiến trúc: Đề xuất việc gìn giữ và phát huy các yếu tố đặc trưng văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển kiến trúc thông qua nhận diện các yếu tố đặc trưng có giá trị văn hóa truyền thống.

Cuốn sách giáo trình do PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi chủ biên và biên soạn các chương 1, 2; TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng biên soạn các chương 3, 4.

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả không tham vọng đi sâu về vấn đề văn hóa hay vấn đề kiến trúc mà chỉ mong muốn tập trung làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc để người đọc thấy được quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau giữa hai đối tượng nghiên cứu là văn hóa và kiến trúc. Nghiên cứu lấy văn hóa làm trọng tâm để xem xét đến vấn đề kiến trúc.

Quang Tuyền