09/05/2023

Điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030

(KTVN) – Ngày 02/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 360/CĐ-TTg về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Thủ tướng: Xem xét điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 (Nguồn: ST)

Công điện nêu rõ, nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tổng hợp, đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch.

Các địa phương triển khai lập, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ, UBND các tỉnh thành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, bao gồm: tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng. Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh (tăng, giảm) so với chỉ tiêu đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ, gửi Bộ Tài nguyên Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20-5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 10-2023.

Tuyết Ngân