14/06/2016

Điều chỉnh các quy hoạch liên quan đến sử dụng đất bãi sông

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý về các dự án khai thác tài nguyên liên quan đến phạm vi quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc các dự án khai thác tài nguyên liên quan đến phạm vi quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thông sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016.

Trong đó có nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản về việc thực hiện quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch hệ thống đê điều sông Hồng, sông Thái Bình gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Tại văn bản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nêu một số quy hoạch ngành (trong đó có các quy hoach liên quan đến sử dụng đất bãi sông) của thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng bởi quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch hệ thống đê điều sông Hồng, sông Thái Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Liên quan đến các dự án khai thác khoáng sản (trong đó có các dự án khai thác cát), căn cứ thông tin hiện có, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo đề xuất UBND thành phố.

Để đảm bảo việc triển khai các dự án thuộc thẩm quyền của UBND thành phố tuân thủ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung trên và đề xuất UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan rà soát điều chỉnh các quy hoạch ngành liên quan đến sử dụng đất khu vực bãi sông, trình UBND thành phố phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch hệ thống đê điều sông Hồng, sông Thái Bình.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc triển khai thực hiện.


Theo chinhphu.vn