28/09/2020

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, bổ sung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh), Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), Khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và Khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 quy định tại Điều 1 Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”.

Quyết định nêu rõ, thời điểm bổ sung các khu kinh tế ven biển Đông Nam Quảng Trị, Thái Bình, Ninh Cơ, Quảng Yên thực hiện theo các văn bản số 663/TTg-KTTH và số 604/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ.

Phương Nguyên/Hà Nội mới