14/02/2023

Đến năm 2025, Tỉnh An Giang phấn đấu diện tích nhà ở đạt hơn 22m2 sàn/người

(KTVN) – Theo mục tiêu UBND tỉnh An Giang đề ra, đến năm 2025, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 22,3 m2 sàn/người.

Mới đây, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 3144/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua đó xác định được vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng quy mô dự án phát triển nhà ở, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng, số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở để cho thuê trong 05 năm và hàng năm; dự báo được diện tích cần thiết, nguồn vốn, quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trong 05 năm và hàng năm.

Theo đó, kế hoạch phát triển nhà ở phải phù hợp với nhu cầu nhà ở của tỉnh trong chương trình phát triển nhà ở; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do các cấp phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.

Tổng nhu cầu vốn để xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2025 tạ tỉnh An Giang dự kiến là 59.275 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch phát triển nhà ở phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tỉnh An Giang phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 22,3 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 25,3 m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 20,8 m2 sàn/người. Phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 10 m² sàn/người.

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu diện tích đất xây dựng nhà ở là 3.034,2 ha. Kế hoạch cụ thể theo từng năm giai đoạn 2021-2025 xác định, năm 2021 là 148.1 ha; năm 2022 là 276,2 ha; năm 2023 dự kiến là 850,4 ha; năm 2024 dự kiến là 870.0 ha, năm 2025 dự kiến là 889,6 ha.

Tổng nhu cầu vốn để xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2025 dự kiến là 59.275 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn xây dựng nhà ở thương mại là 6.070 tỷ đồng, nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội là 998 tỷ đồng, nguồn vốn xây dựng hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 52.208 tỷ đồng. Các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh là vốn huy động xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội, từ người dân, nguồn vốn tích lũy từ thu nhập của hộ gia đình.

Quang Tuyền