06/01/2022

Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hiện đại hóa đô thị

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” vừa có báo kết quả thực hiện năm 2021. 

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông được đưa vào sử dụng năm 2021

Dạ Khánh/Hà Nội mới