09/06/2022

Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025

(KTVN) – Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai Chuyên đề: “Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” với mục đích tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về mua bán, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, lĩnh vực; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về nhà ở xã hội nếu có và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Cụ thể, về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, các Chủ đầu tư, Ban quản trị và các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư (trong đó có nhà ở xã hội).

Về công tác quản lý chất lượng công trình, Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã các Chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố các quy định của pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng, an toàn – vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai thi công, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công việc tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nhằm tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nhằm phát hiện người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện để thông báo cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội biết để xoá tên trong danh sách dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

UBND cấp huyện nơi có nhà ở xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung quy định về trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở xã hội trên địa bàn do mình quản lý theo quy định về quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn. Cụ thể, cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thành lập tổ giám sát để theo dõi, giám sát việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn do mình quản lý.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tuân thủ việc mua bán, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, Công an cấp xã sở tại để tiến hành kiểm tra thường xuyên, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ gia đình, cá nhân để phát hiện việc mua bán, sử dụng nhà ở xã hội sai quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra các công trình xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn Thành phố.

PV