25/04/2022

Đảng ủy Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Quý II/2022

Ngày 22/4/2022, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Quý I/2022, đúc rút các kinh nghiệm đồng thời đề ra phương hướng đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Quý II/2022.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 3 tháng đầu năm, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm ban hành Chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Xây dựng năm 2022 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; phối hợp với Ban Cán sự Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện tốt việc tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy cấp trên nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Công tác xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối; kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác phát triển đảng viên và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng luôn chú trọng.

Trong Quý I/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xét kết nạp 18 đảng viên mới và công nhận chính thức 41 đồng chí; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, tiếp nhận sinh hoạt đảng cho 27 đồng chí; 45/45 tổ chức đảng và 1.785/1.813 (đạt 98,4%) đảng viên được đánh giá chất lượng. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thông qua nghị quyết 10 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 31 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 tổ chức đảng hoàn thành  nhiệm vụ; 252 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 14,8%); 1.441 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 88 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương xét tặng Bằng khen đối với 1 tổ chức cơ sở đảng và 1 đảng viên.

Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để tổ chức đảng ngày càng phát triển vững mạnh hơn, Đảng ủy Bộ Xây dựng đánh giá công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; tỷ lệ xếp loại mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ở một số tổ chức đảng còn cao hơn với quy định; việc ban hành các văn bản của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra trực thuộc còn chậm, nội dung chưa đảm bảo theo quy định; số kỳ sinh hoạt chuyên đề của một số chi bộ còn ít, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ chưa cao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ của một số cấp ủy về Đảng ủy Bộ còn chậm, chưa đầy đủ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong Quý I, bước sang Quý II/2022, cùng với việc khắc phục những tồn tại nêu trên, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch các Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án theo nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Xây dựng trong năm 2022; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Luật Xây dựng năm 2021 và các Nghị định mới được Chính phủ ban hành; xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành các Thông tư hướng dẫn liên quan, Nghị định (nếu có). Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước và của ngành, Đảng ủy Bộ và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc sẽ tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng, Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Bộ Xây dựng; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trần Đình Hà/moc.gov.vn