29/07/2020

Đảm bảo liên kết, đồng bộ giữa hệ thống quy hoạch quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai một số điều Luật Quy hoạch; các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, khẩn trương tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc triển khai nhằm xác định tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, định hướng, phương án phát triển; sắp xếp, phân bổ không gian phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn lực; bảo đảm phát triển bền vững quốc gia, ngành, vùng và địa phương trong thời kỳ tới.

Tuyến đường vành đai 3 trên cao Hà Nội. Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN

Tuyến đường vành đai 3 trên cao Hà Nội. Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN

Để thực hiện thành công nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến lược, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định, hệ thống giữa các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Bên cạnh đó, Hội đồng quy hoạch quốc gia tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các cộ, cơ quan ngang bộ, địa phương trong quá trình lập đồng thời quy hoạch để bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định, hệ thống giữa các quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14.

Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương có nhiệm vụ tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và chế độ báo cáo trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đảm bảo vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước phục vụ hoạt động quy hoạch; nâng cao năng lực cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy hoạch.

Đáng chú ý, liên quan đến nhiệm vụ tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hệ thống quy hoạch quốc gia, theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 8/2020.

TTXVN/Báo Tin tức