31/03/2023

Cao Bằng ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

(KTVN) – Mới đây, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 218-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một góc TP Cao Bằng (Nguồn: ST)

Nhằm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06- NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị – xã hội về vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng theo hướng đồng bộ, hiện đại, văn minh, bền vững, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025; Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 11/11/2021 của Tinh uỷ Cao Bằng về phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số) trên địa bản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025. Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch thực hiện với mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Xây dựng tỉnh Cao Bằng theo hướng xanh, thông minh và bền vững

Xây dựng, phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Cao Bằng theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng về nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, năng lượng, khoáng sản, du lịch.., là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Nâng tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh bằng mức trung bình toàn quốc; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng cuộc sống đô thị ngày càng nâng cao, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo phát triển hải hòa vì bền vững giữa đô thị và nông thôn, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị.

06 nhiệm vụ trọng tâm

Một là, Thực hiện các cơ chế, chính sách về quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

Hai là, Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững

Ba là, Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị bền vững và đồng bộ về mạng lưới

Bốn là, Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu

Năm là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị

Sáu là, Phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị

Tỉnh ủy giao Ban cản sự đảng UBND tỉnh cụ thể hoá xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tuyết Ngân