13/04/2023

Bộ Xây dựng tập trung kiểm tra, rà soát trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị

(KTVN) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 1323/BXD-PTĐT về việc thực hiện Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị.

Ảnh minh họa (Ảnh: ST)

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quán triệt và khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 143/QĐ-BXD ngày 08/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Thứ hai, Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng và quản lý vận hành các công trình hạ tầng trong đô thị (bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở y tế, nhà vệ sinh công cộng…).

Thứ ba, Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, các Viện nghiên cứu và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan khác, bảo đảm hệ thống hạ tầng đô thị đáp ứng việc cung cấp các dịch vụ đô thị (bao gồm: trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở y tế, nhà vệ sinh công cộng…).

Thứ tư, Cục Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch kiến trúc, Cục Hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị được duyệt.

Thứ năm, Các cơ sở y tế, trường học và các cơ quan, đơn vị quản lý công trình phục vụ sử dụng công cộng trực thuộc Bộ:

Khẩn trương kiểm tra thực trạng tình hình các công trình nhà vệ sinh công cộng, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan; lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm công năng, sử dụng thuận tiện, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, hoàn thành chậm nhất trong Quý III năm 2023;

Những nơi chưa có, cần khẩn trương quy hoạch, sắp xếp bố trí quỹ đất, huy động nguồn lực, tập trung đầu tư bảo đảm năm 2023 hoàn thành đầu tư xây dựng. Khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các mô hình mới đáp ứng yêu cầu về tiện ích, mỹ quan đô thị, thân thiện môi trường.

Thứ sáu, Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 5 văn bản này theo quy định pháp luật.

Thứ bảy, Giao Văn phòng Bộ đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản này, kịp thời báo cáo Bộ trưởng.

Tuyết Ngân