18/04/2023

Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy

(KTVN) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy theo Chỉ thị số 01/CT–TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy

Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và năng lực quản lý, năng lực sản xuất của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Ngoài ra, xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, Kế hoạch nhấn mạnh, tất cả các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Bộ Xây dựng, việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có liên quan nghiêm túc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Tuyết Ngân