21/04/2020

Bộ Xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Để đảm bảo thực hiện, triển khai thi hành Luật, mới đây, Bộ Xây dựng đã soạn thảo và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 34 điều. Về quản lý kiến trúc, dự thảo Nghị định có các quy định liên quan đến công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến trúc; thi tuyển phương án kiến trúc.

Theo đó, đối với công trình kiến trúc có giá trị, dự thảo Nghị định quy định đánh giá theo 2 tiêu chí là giá trị về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan và giá trị về lịch sử, văn hóa.

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá, UBND cấp tỉnh phân loại công trình kiến trúc thành 02 loại và quyết định biện pháp, kinh phí thực hiện để quản lý bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị kiến trúc của công trình.

Về quy chế quản lý kiến trúc, dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc; thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy chế; lấy ý kiến và công bố quy chế; rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế; kinh phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Cùng với quy định nội dung quy chế quản lý kiến trúc đô thị, dự thảo Nghị định cũng quy định quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.

Về thi tuyển phương án kiến trúc, dự thảo Nghị định quy định cụ thể hình thức thi tuyển; yêu cầu đối với việc tổ chức thi tuyển; hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc; đánh giá, xếp hạng phương án dự thi và công bố kết quả; chi phí thi tuyển; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển phương án kiến trúc.

Về hành nghề kiến trúc, dự thảo Nghị định quy định quy tắc ứng xử nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục. Theo đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lập, ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định.

Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được đăng tải thông tin rộng rãi và định kỳ 05 năm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn.

Dự thảo Nghị định quy định kiến trúc sư hành nghề tại Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục thông qua hình thức tích lũy điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (gọi tắt là điểm CPD) và quy định cụ thể về phương pháp tính điểm đánh giá, xác nhận việc tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục bằng văn bản cho kiến trúc sư hành nghề tham gia, làm cơ sở để Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ đánh giá đáp ứng điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, Nghị định quy định chi tiết chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cũng như hồ sơ, trình tự thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc cũng được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định.

Về hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo Nghị định quy định xác định thời gian tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam được tính theo giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động và hợp đồng lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.

Dự thảo Nghị định đồng thời quy định chi tiết về hồ sơ công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc ở Việt Nam và quy định chi tiết về trình tự, thủ tục công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc ở Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, trước khi trình Chính phủ, Bộ Xây dựng, Ban soạn thảo Nghị định đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, các ý kiến góp ý khác để chỉnh lý dự thảo Nghị định.

Ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng sẽ ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc và chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Hòa Bình/BXD