13/09/2018

Bộ Xây dựng tổ chức Tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2018

Ngày 11/9/2019, Bộ Xây dựng tổ chức Tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2018, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. 

Toàn cảnh Toạ đàm

Toàn cảnh Toạ đàm

Tọa đàm được tổ chức nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ năm 2018 và các năm tiếp theo, theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Kế hoạch cải cách hành chính và kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ theo Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Tọa đàm, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý III năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo các đơn vị chú trọng bám sát các tiêu chí thành phần, quyết liệt triển khai, thực hiện và hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những tiêu chí chưa đạt trong năm 2017 và những tồn tại, hạn chế theo kết luận của Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng đầu tháng 8/2018.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa ở Văn phòng Bộ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách thủ tục hành chính, xử lý các vấn đề phát hiện sau thanh, kiểm tra, đồng thời chủ động đề xuất lên lãnh đạo Bộ giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nhằm đảm bảo hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng.

Trần Đình Hà/moc.gov.vn